organy jednostek samorzadu terytorialnego

Czy życzliwość popłaca?

Temat: Organy admin. publicznej
Organy admin. publicznej   Czy wg KPA organami tymi są naczelnicy urzędów skarbowych/celnych i dyrektorzy izb skarbowych/celnych?...wiadomo że są organami egzekucji administracyjnej ale czy organami adm. publicznej?? wg KPA organami adm publ. są ministrowie, wojewodowie, centralne i terenowe organy admin rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego ale gdzie tu zmieścić skarbówke i celników??
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=25892Temat: Dziennik Ustaw
...mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo: 1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu, 2) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, 3) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia, 4) zlecać sporządzanie ekspertyz i...
Źródło: antemurale.jun.pl/viewtopic.php?t=959


Temat: Zakaz biwakowania
...w sprawach gospodarowania wodami są: 1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, 2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 4) wojewoda, 5) organy jednostek samorządu terytorialnego. Art. 12. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości Rozdział 2 Powszechne korzystanie z wód. Art. 48. 1. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania urządzeń specjalnych oraz do wypoczynku i uprawiania...
Źródło: forum.haczyk.pl/forum/viewtopic.php?t=7873


Temat: formalności żeby ubiegać się o fundusze na agroturystykę?
...leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów”. a Pod pojęciem "organy administracji publicznej" rozumie się; ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe i podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje jednak takich pojęć jak „rolnik” czy też gospodarstwo rolne. Wynikają one jednak...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=146169


Temat: paranoja
...1) oznaczenia przedsiębiorcy, 2) numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, 3) siedziby i adresu przedsiębiorcy. (...) Art. 64. 1. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, (...) wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji rządowej lub właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego. 2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach. 3. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać w drodze decyzji wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. 4. Decyzji, o której mowa w ust. 3,...
Źródło: forum.debacom.pl/viewtopic.php?t=140


Temat: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
...fizycznej - ma na celu doskonalenie sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Poza wymienionymi wyżej przepisami zagadnienie rekreacji ruchowej reguluje także art. 42 ustawy o kulturze fizycznej. W jego ust. 1 określono podmioty, których obowiązkiem jest organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych do jej rozwoju; jednym z nich są organy jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki organizacyjne utworzone przez podmioty wymienione w powyższym przepisie będą zatem najczęściej organizatorami imprez rekreacyjnych. Wszyscy organizatorzy tego rodzaju imprez muszą zaś spełniać wymagania określone ustawą o kulturze fizycznej oraz rozporządzeniami wykonawczymi ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Przykładowo, zgodnie z art. 44 ust. 1...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3192


Temat: Zakaz wywożenia zanęt i przynęt kolejny gniot
...Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: 1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, 2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej -jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 4) wojewoda, 5) organy jednostek samorządu terytorialnego. Art. 12. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości .- PRAWO WODNE dział 2 "KORZYSTANIE Z Wód" Art. 48. 1. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania urządzeń specjalnych oraz do wypoczynku i uprawiania...
Źródło: wedkowanie.net/viewtopic.php?t=3907


Temat: Skanalizowanie rowu melioracyjnego wzdłuż działki
...obejmują sprawy: ... 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. ... Prawo Wodne (pod które podchodzą równiez rowy melioracyjne) Art. 4. 1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: ... 5) organy jednostek samorządu terytorialnego. Pismo skierowałem do Wójta gminy jako przedstawiciela władzy wykonawczej w myśl: USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Art. 11a. (5) 1. Organami gminy są: 1) ... 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). Pismo zostało przyjęte, rozpatrzone.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=124911


Temat: Kontrowersje wokół nazw: bunkier, kaponiera i schron
...o tym art. 14 ustawy: Art. 14. 1. Każdy organ, o którym mowa w art. 4, może zasięgnąć opinii Rady w wypadku wystąpienia w toku czynności urzędowych istotnych wątpliwości dotyczących użycia języka polskiego. Problem jest w tym, że osoby prywatne nie mogą występować z takim zapytaniem. Szkoda, bo już bym to uczynił. Lista podmiotów, które mogą wystąpić z takim zapytaniem: 1) konstytucyjne organy państwa, 2) organy jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, 3) terenowe organy administracji publicznej, 4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych, 5) organy, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim...
Źródło: rawelin.com/forum/viewtopic.php?t=1272


Temat: prośba o pomoc z testem ...
27. Czy poniższe zdanie jest prawdziwe: Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne a) Tak b) Nie Prawo administracyjne 28. Czy poniższe zdanie jest prawdziwe: Administracja państwowa wykonywana przez organy administracji rządowej i administracja wykonywana przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty administracji, np. zakłady administracyjne to administracja publiczna. a) Tak b) Nie 29. Czy poniższe zdanie jest prawdziwe: Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności wszystkie organy państwowe działają na podstawie przepisów prawa, a ścisłe ich przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem każdego organu administracji publicznej a) Tak...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=17494


Temat: regionalna izba obrachunkowa
...lub je uwzględnia i zmienia raport. 5. Raport podlega ogłoszeniu w systemie teleinformatycznym. 6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego, z tym że raport przekazuje się także organom jednostek należących do związku. Art. 11. 1. W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: 1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian, 2) budżetu i jego zmian, 3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, 4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=987


Temat: Taki topik nie na temat...
Wg KPA: premier, ministrowie, szefowie centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodowie, a także działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonych i niezespolonych), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnych Na pewno Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat...
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=4796