organy samorządu terytorialnego

Czy życzliwość popłaca?

Temat: Komunikacja nocna w Lublinie
...z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie zmiany uchwały nr 291/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Straż Miejska Miasta Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu. http://www.um.lublin...h...ll&id=10229 jednak tam nie ma żadnego dokumentu - regulaminu ! Apropo : Straż Miejska w Lublinie rozpoczęła swoją działalność 10 czerwca 1991 roku, kiedy to została powołana przez organy samorządu terytorialnego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Ale przecież wystarczy by rada miasta takową uchwałę zrobiła i mamy strażników w nocnych autobusach. Trudniej by było z komendą miejska policji (a może nie ?). [ Dodano: 2007-04-16, 22:21 ] Gazeta Wyborcza Lublin Komunikacja nocna mogła być tańsza Tomasz Nieśpiał 2007-04-16, ostatnia aktualizacja 2007-04-16 21:31:08.0 Ale miasto nie chciało...
Źródło: lubforum.pl/index.php?showtopic=126Temat: dr. Kryszeń
...przed Trybunałem Stanu. 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Zakres działania i organizacja Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli a Sejm, Prezydent i Rada Ministrów. Powoływanie i status Rzecznika Praw Obywatelskich, zakres działania. Pozycja ustrojowa i kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 10. Pojęcie samorządu i jego rodzaje; istota samorządu terytorialnego. System samorządu terytorialnego w Polsce. Organy samorządu terytorialnego i ich kompetencje. 11. Pojęcie suwerenności narodu. Formy instytucjonalne realizacji idei suwerenności narodu. Demokracja bezpośrednia: istota, formy instytucjonalne. Referendum: istota, rodzaje referendum. Referendum ogólnokrajowe i lokalne w RP. Inicjatywa ludowa. Weto ludowe. Pojęcie demokracji przedstawicielskiej. Funkcje wyborów. Pojęcie mandatu reprezentanta, konstrukcje prawne mandatu...
Źródło: wsap.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=3144


Temat: dyskoteki w okolicy na tygiodniu
właścicielami tych spędów są zazwyczaj organy samorządu terytorialnego (wójt) właściwe danej miejscowości (gminy) i raczej remizy o które tu chodzi, nie są przystosowane do tego typu imprez skutkiem czego jest poszanowanie mienia gminy w taki a nie inny sposób ze strony kur... i chłopaczków szkających mocnych wrażeń Wiadomo, że prywatna dyskoteka jest dobrze zorganizowana i zaopatrzona w ochrone i efekty wizualne! Niestety w okolicach TL nie ma jeszcze takiej dyskoteki któraby...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=3834


Temat: Pospolite ruszenie-skrypt z prawa konstytucyjnego
...sądów. c) Naczelny Sąd Administracyjny –sprawuje nadzór nad działalnością sądów administracyjnych w zakresie orzekania, a poprzez swojego prezesa zapewnia też organizacyjne warunki działania tych sądów. d) sądy administracyjne –są one powołane do sprawowania kontroli działalności administracji publicznej, w tym także mieści się prawo orzekania o zgodności z ustawami aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. e) sądy wojskowe –są to sądy karne właściwe w sprawach o przestępstwa popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a także w sprawach o przestępstwa popełnione przez cywilnych pracowników wojska oraz żołnierzy sił zbrojnych państw obcych. Rodzaje sądów wojskowych: -wojskowy sąd garnizonowy -wojskowy sąd okręgowy Tylko...
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=334


Temat: Wybory 2010
polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej wymiar lokalny ujawnia się w tym, że ogranicza się ona do przestrzeni wytyczonej granicami granicy lub powiatu. Teraz jak to się ma w kontekście 10-letniej pracy Pani Agnieszki Łebek.
Źródło: dlugoleka.net/viewtopic.php?t=708


Temat: [Przedmiot] Prawo administracyjne - prof. Matan
mam pytanie: jednostki administracji rzadowej w województwie czy to chodzi o to: ? Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: -wojewoda -kierownicy zespolonych służb, inspekcji straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody -organy administracji niezespolonej - organy samorządu terytorialnego, jezeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub z zawartego porozumienia -kierownicy powiatowych służb, inspekcji straży działający pod zwierzchnictwem starosty -organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1652


Temat: Prawo administracyjne GW01 dr Ruszewski
...sposób ciągły i stabilny, - jest struktura jednolitą, a jej ustrój wynika z regulacji prawnej, - wyposażona jest w możliwość stosowania form władczych zabezpieczonych przymusem. 2.Scharakteryzuj metody opisywania administracji publicznej - językowa (etymologiczna); - podmiotowa : a) obejmuje administrację państwową (rządową), związki publiczno-prawne oraz inne podmioty stosujące przymus bezpośredni; b) tworzą ją organy państwa, organy samorządu terytorialnego, zakłady administracyjne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje zlecone administracji publicznej; c) stanowią ja organy administracji rządowej (państwowej), organy zakładów administracyjnych oraz
Źródło: wsap.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=3901


Temat: Samorząd kupuje szynobusy
Największym błędem było to, że samorządy rzejęły nierentowne (ówcześnie jeszcze PKP) Przewozy Regionalne. Ale można też inaczej - o rostu ogłosić rzetarg na rowadzenie rzewozów. Tak zrobiono m.in. na niketórych liniach w Kuj. Pomorskim. A tak organy samorządu terytorialnego są związane w spółce rawa handlowego. Jakiekolwiek wpuszczenie konkurencji na tory jest w tym rzypadku niemożliwe - działanie na szkodę spółki.
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=12093


Temat: Niepełnosprawni w Polsce
...kultury, w dostępie do komunikacji. Nawet sala posiedzeń plenarnych polskiego Sejmu nie jest przystosowana do udziału w posiedzeniach osób niepełnosprawnych. Stworzenie właściwych warunków prawnych i finansowych dla realizacji konstytucyjnej zasady równości jest obowiązkiem władz centralnych. Problem zlikwidowania przejawów faktycznej dyskryminacji osób niepełnosprawnych jest przede wszystkim zadaniem samorządu terytorialnego. Organy samorządu terytorialnego powinny oprzeć się na organizacjach obywatelskich, coraz śmielej podejmujących się zwalczania przejawów dyskryminacji. Konieczne jest opracowanie programów wprowadzających w życie w szczególności art. 68 ust. 3 i art. 69 Konstytucji RP. Programy takie są potrzebne zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i na poziomie powiatu, a nawet gminy. Obserwując wielki potencjał tkwiący w organizacjach...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=141


Temat: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
...Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. 2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. 3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Rozdział 4 Sejm i senat Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=165


Temat: 680pytań
...międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zrażoną w ustawie, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego 59. Wejście ustawy w życie uzależnione jest od jej opublikowania w: Dzienniku Ustaw 60. Jednym z warunków wejścia w życie ustawy jest opublikowanie jej w: Dzienniku Ustaw 61. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatruje projekt ustawy w: Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 62. Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. Przez: organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej ( wiec może to być wojewoda, sejmik województwa , ale równie dobrze rada gminy czy rada powiatu). Bowiem akty prawa miejscowego to przepisy obowiązujące na części terytorium państwa. 63. Które z poniższych zdań jest fałszywe? (dot. wydawania rozporządzeń) Rozporządzenie z mocą ustawy jest to akt normatywny o randze ustawy. W Polsce od 1992 prawo wydawania...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2905


Temat: Aborcja logicznie
...realizacji ustawy Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustali, w drodze rozporządzenia, ich zakres w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wprowadzi tematykę określoną w ust. 3 i ust. 4 do systemu kształcenia i dokształcania nauczycieli Art. 7. 1. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego właściwe do spraw zdrowia i polityki społecznej zapewniają dostępność metod i środków zapobiegania ciąży. 2. Organy samorządu terytorialnego właściwe do spraw polityki społecznej zapewniają osobom korzystającym z pomocy społecznej środki, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie. 3. Środki antykoncepcyjne nowej generacji, w tym postkoitalne są refundowane na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw ochrony zdrowia. 4. Właściwe
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1712


Temat: Uczelnie Partyjne PRL i Demoludów
...Historia Polski po 1918r. PiN of., PiN, doktorat: UW, historia, 1976, habilitacja: UW, historia, kolokwium przerwane, 1994, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia polityczna polski 1864-1939 142. Pałaszewski Henryk, prof. dr hab., doktorat: ANS, ciekawostki: były dziekan wydziału, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: ekonometria, teoria ekonomii 143. Pater Andrzej, dr, prowadzone przedmioty: Historia powszechna XX w. PIN, Organy samorządu terytorialnego PiN of, doktorat: ANS Moskwa, naukowy komunizm, 1989, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: nauki filozoficzne, socjologia 144. Pawełkiewicz Alicja, pracownik administracyjny, 145. Pawlik Andrzej, dr, prowadzone przedmioty: Makroekonomia Ek., doktorat: AE w Krakowie, ekonomia, 1996, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: mikroekonomia, teoria ekonomii 146. Pedrycz Gerard, mgr, prowadzone...
Źródło: mp.nethit.pl/viewtopic.php?t=23


Temat: [Przedmiot] Prawo administracyjne - prof. dr hab. E. Knosala
...administracji publicznej w woj. oprócz tej wersji odpowiedzi była jeszcze wersja, że może wydawać polecenia wszystkim organom administracji rządowej w województwie no i trzecia jako "żadna z powyższych" Art. 25. 1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2167


Temat: [Katowice] Remonty ulic i przebudowa dróg
...samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu. § 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Art. 223. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=41


Temat: 10 lat konkordatu
...(...) od biskupa diecezjalnego (...). 4. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwowym. Artykuł 14 1. Kościół katolicki ma prawo zakładać i prowadzić placówki oświatowe i wychowawcze, w tym przedszkola oraz szkoły wszystkich rodzajów (...). 4. Szkoły i placówki wymienione w ustępie 1 będą dotowane przez Państwo lub organy samorządu terytorialnego (...). Artykuł 15 1. Rzeczpospolita Polska gwarantuje Kościołowi katolickiemu prawo do swobodnego zakładania i prowadzenia szkół wyższych, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych (...). 3. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski są dotowane przez Państwo. Państwo rozważy udzielanie pomocy finansowej odrębnym wydziałom...
Źródło: antyklerykalowie.pl/forum/viewtopic.php?t=138


Temat: Czego świadkom Jehowy nie (powinno być) wolno czynić by nie być częścią tego świata Czyli konsekwencje nauczania WTS
Ciag dalszy "rozrywki" nastąpi ;). Organy samorządu terytorialnego: gmina - rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta); powiat - rada powiatu, starosta; województwo - sejmik województwa, zarząd województwa. To tak najogólniej, bo można jeszcze mówić o władzach samorządu gminy (powiatu, województwa), jednostkach pomocniczych gminy i ich organach itp., ale moim zdaniem to już niepotrzebne dzielenie włosa na czworo. Wydaje mi się, że ważne tu jest...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=2850


Temat: TESTY Z WIEDZY DO POLICJI
...obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej jest następująca: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia 57. Wejście ustawy w życie uzależnione jest od jej opublikowania w: dzienniku ustaw 58. Jednym z warunków wejścia w życie ustawy jest opublikowanie jej w: dzienniku ustaw 59. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatruje projekt ustawy w: 3 czytaniach 60. Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. przez: organy samorządu terytorialnego 61. Które z poniższych zdań jest fałszywe? (dot. wydawania rozporządzeń) 62. Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu wobec: konstytucji, ustawy, ratyfikowanych u.m. 63. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: odmawia podpisania i oddaje ja do poprawki 64. Inicjatywa ustawodawcza w Rzeczypospolitej...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2684


Temat: admin prof. Matan PYTANIE
...w tym bezpośredni interes mogą zaskarżyć akt, bo np. może wojewoda (w interesie publicznym); 2) Administracyjna: różna w zależności od tego czy mówimy o aktach podejmowanych przez: a) wojewodę to nadzór sprawuje prezes rady ministrów (rozporządzenie określa zasady tej kontroli) i co następuje: gdy akt wojewody jest wydany z naruszeniem prawa, to prezes powinien go uchylić, z innych przyczyn też może, np. gdy niezgodne z polityką rządu; b) organy samorządu terytorialnego kontrola związana z nadzorem sprawowanym nad samorządem terytorialnym przez wojewodę; w ramach tego nadzorów wojewoda bada legalność wszystkich uchwał, organy są zobowiązane do przekazywania uchwał wojewodzie, który powinien je zbadać (wojewoda ma termin 30-dniowy); wojewoda może uznać, że akt prawa miejscowego jest nieważny, jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego ustali, że akt w...
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=987


Temat: Na wypadek wojny!
...w ośrodku ‟Piramida” w Darłowie urzędników i samorządowców czekają zajęcia raktyczne, czyli właściwe rozegranie epizodów w czasie zagrożenia wojennego.  Istotą ćwiczenia jest ujednolicenie ostępowania w zakresie organizacji, rozwinięcia i działania stanowisk kierowania. Stworzenie stałego dyżuru i zespołu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz), tworzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego rzez organy samorządu terytorialnego i zespoły opieki zdrowotnej. - Do tych zajęć wydelegowani zostali urzędnicy i racownicy samorządów, którzy nie mają karty mobilizacyjnej w rzypadku wojny - mówi Jerzy Banasiak, rzecznik starostwa w Koszalinie. - W rzypadku takiego zagrożenia, ja na rzykład idę od razu do wojska, bo mam kartę mobilizacyjną. Urzędnicy natomiast stanowią wówczas tak zwaną obronę cywilną i tych logistycznych działań...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=8635


Temat: Egzamin z prawa administracyjnego pod koniec czerwca
Pewnie =) Pytania z egzaminu pisemnego, prawo administracyjne, prof. Zbigniew Janku, 8 czerwca 2007 1. Wymień organy samorządu terytorialnego i przedstaw status prawny jednego z nich. 2. Status prawny wojewody. 3. Prezydent a Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów. 4. Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej. Wszystkie pytania są podane od razu, na każde jest 15 minut, po 45 minutach wychodzą osoby zwolnione z części materialnej. Moim zdaniem przydałaby się dodatkowa godzina - jeśli ktoś nie pisze bardzo bardzo szybko, nie...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=1206


Temat: [ I termin] PST
...niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji; 6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach; 7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)). 2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.[/quote] Czyli pod względem celowości nie, ale dochodzi jeszcze kryterium gospodarności i rzetelności? Kurde coraz większa zamota przed tym egzaminem
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1639