wniosek o wznowienie postepowania

Czy życzliwość popłaca?

Temat: Wydaja na mnie wyroki z POWODEM mnie nic nie LACZY
...D o t y c z y : popelnienia przestepstwa przez 6-sciu sedziow Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie sygn.akt III AUa 1272/06 , sygn.akt III AUa 406/07 - sedzia Roman Skrzypek - sedzia Ewa Madera - sedzia Mirosław Szwagierczak - sedzia Barbara Gonera - sedzia Urszula Kocyłowska - sedzia Alicja Podczaska U Z A S A D N I E N I E Sedziowie ci powolujac się na Orzecznictwo Sadu Najwyzszego nie rozumieja wykladni PRAWA na które się powoluja co potwierdza zlozony przezemnie wniosek o WZNOWIENIE POSTEPOWANIA,który sad odrzucil. DOWOD : Zal.Nr 1 Polska jest krajem DEMOKRATYCZNYM i każdy ma prawo do wniesienia sprawy do sadu zgodnie z KONSTYTUCJA art.45,art.87 Sad nie jest STRONA w sadzie w panstwie DEMOKRATYCZNYM Kodeks Postepowania Cywilnego jest ustawa wyzszego rzedu i nie przestrzeganie go przez sad jest PRZESTEPSTWEM w swietle prawa Z kpc wynika jednoznacznie,ze do obowiazku sadu z urzedu jest ustalenie co jest elementem...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=46247Temat: [Katowice] Inwestycje
...Dlaczego decyzja o lokalizacji została wydana mimo negatywnej opinii kopalni? Barbara Górka, zastępca naczelnika wydziału budownictwa katowickiego magistratu, tłumaczy: - Barbara jest położona aż 400 metrów od miejsca, w którym ma stanąć nadajnik. W dodatku nie graniczy bezpośrednio z tą działką, dlatego nie jest stroną w tej sprawie. Poza tym zastrzeżenia zgłosiła dopiero po roku od wydania decyzji. Potraktowaliśmy to jako wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie, który odrzuciliśmy. Sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego. Jak się dowiedzieliśmy, inwestor będzie czekał na rozstrzygnięcie sporów. Nie wystąpił nawet o pozwolenie na budowę. - To najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Gdyby wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że decyzja o lokalizacji została wydana niezgodnie z prawem, a maszt zostałby postawiony,...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=327


Temat: [zerówka] KPA
...art. 145 § 1 lub art. 145a, albo 2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1 lub art. 145a, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy. Nie ma tu mowy o przesłance (przesłankach) wskazanych we wniosku, tylko o przesłankach pozytywnych (a w par. 2 negatywnych) wnoszenia wniosków o wznowienie postępowania w ogóle. EDIT: o, nie, pokręciłam, myślałam, że chodzi o wniosek o wznowienie postępowania, a nie stwierdzenie nieważności sorry
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1466


Temat: planeta
...skarżący przedstawił okoliczności, które - jego zdaniem - powinny doprowadzić do wznowienia postępowania. Wniósł o "anulowanie" zarządzeń odmawiających przyjęcia wniosku o wznowienie oraz zażalenia. Sąd Najwyższy rozważył, co następuje: Zażalenie na uwzględnienie nie zasługiwało i to z przyczyn jasno i prawidłowo wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia. To ustawodawca przesądził o tym, że zarówno wniosek o wznowienie postępowania (art. 545 § 2 k.p.k.), jak i zażalenie na odmowę przyjęcia takiego wniosku (art. 545 § l k.p.k. w zw. z art. 530 k.p.k.) objęte są tzw. przymusem adwokackim. Nie zależy to od uznania czy oceny sądu, ale jest to po prostu formalne wymaganie proceduralne, bez spełnienia którego w ogóle nie można dokonywać merytorycznych ocen sprawy. Także sam ustawodawca w art. 84 § 3 k.p.k. zawarł normę kompetencyjną...
Źródło: forum.katowice.pl/viewtopic.php?t=209


Temat: Projekt ustawy regulującej spór majątkowy z PAKP
...wyznaniowych. Wobec powyższego Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 49 ustawy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 2 kwietnia 2003 r. nie stwierdził niezgodności kwestionowanego przepisu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie pełnomocnik Metropolity Warszawskiego i Całej Polski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wznowienie postępowania. Trybunał Konstytucyjny umorzył jednak postępowanie z powodu niedopuszczalności orzekania, stwierdził bowiem, że orzeczenia tego Trybunału są ostateczne, a tym samym nie podlegają zaskarżeniu W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny zarzucił Rzeczypospolitej Polskiej naruszenie następujących artykułów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw...
Źródło: forum.cerkiew.net.pl/viewtopic.php?t=409


Temat: Kulczyk oskarżony czy swiadek??
...przygotowawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności, wyznacza dla dokonania tej czynności na wniosek dotychczasowego obrońcy innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów. § 3. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym, w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczenia lub w postępowaniu o wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację, wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia lub wniosek o wznowienie postępowania albo poinformować na piśmie sąd, że nie stwierdził podstaw do wniesienia kasacji, złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia lub wniosku o wznowienie postępowania. Art. 86. § 2. Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego ***************** Aniu, miłej lektury, w rzie potrzeby służę wyjasnieniami zawiłosci aswoj komentarz...
Źródło: mp.nethit.pl/viewtopic.php?t=1816


Temat: Konstytucja Wielkiej Loży Narodowej Polski
...postępowania w przypadkach zagrażających bytowi lub powadze Wolnomularstwa, dozwolone jest jedynie Przewodniczącemu Trybunału. W razach wyjątkowych Trybunał jest władny jednomyślną opinią powziąć decyzję o rozpoznaniu sprawy i wyrokowaniu trybem zaocznym, nawet bez zawiadomienia oskarżonego, jeśli jest to niemożliwe z uwagi na szczególne okoliczności (ukrywanie się, wyjazd zagranicę bez powiadomienia itp.), W tym przypadku wniosek o wznowienie postępowania może wnieść także i osądzony Brat. Art. 114. Tryb postępowania w Trybunale w zakresie nakazów niniejszej Konstytucji, określa regulamin uchwalony przez Wielki Warsztat. Część VIII MOC KONSTYTUCJI Art. 115. Konstytucja niniejsza może ulec zmianom i uzupełnieniom jedynie uchwałą Zgromadzenia WLNP która uzyska przynajmniej trzy czwarte głosów uprawnionych do głosowania uczestników.
Źródło: davidicke.pl/forum/viewtopic.php?t=3671


Temat: Egz z KPA u dr ŁASZYCY
NIE WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTEPOWANIA TYLKO "WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY" !!!
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1757


Temat: straz miejska i fotoradary
Masz dwie możliwości 1 Wnieść w trybie art. 110 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia o kasację prawomocnego orzeczenia. 2 Złożyć wniosek o wznowienie postępowania w trybie art. 113 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Nie jest to taka prosta sprawa bo w pierwszym przypadku czas na złożenie kasacji na podstawie art. 524 §1 k.p.k. wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. Chyba, że uda ci się przekonać do złożenia wniosku w twojej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich art. 524 §2k.p.k. W drugim przypadku możesz złożyć
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48339


Temat: Spór o maszt... fotostory
...znów emocjonuje! W związku z kontrowersyjną sprawą budowy przy ul. Żeleńskiego masztu telefonii komórkowej, na XV sesję Rady Miejskiej zaproszono przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Stanowisko w tej sprawie przedstawiła Grażyna Grobelna, kierownik higieny radiacyjnej na województwo wielkopolskie. W związku z licznymi protestami ze strony mieszkańców Piły, do Głównego Inspektoratu w Warszawie został złożony wniosek o wznowienie postępowania. Oddział wojewódzki czeka na odpowiedź dotyczącą zażalenia. Naczelnik Artur Garański zakwestionował słuszność argumentów przedstawionych przez pełnych obaw mieszkańców Piły. Zapewnił, że realizacja projektu odbędzie się wyłącznie z zachowaniem niezbędnych norm dot. ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, zaś wpływ urządzeń technicznych Ery nie będzie na tyle szkodliwy dla...
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=5367


Temat: Ma powstać baza danych o podatnikach z dostępem dla minister
...spółki cywilnej korekt deklaracji i zwrotu nadpłat podatków należnych tej spółce. Byli wspólnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku w proporcjach odpowiednich do udziałów, jakie posiadali oni w spółce. Brak możliwości złożenia wniosku o zwrot nadpłaty przez wspólników rozwiązanych spółek cywilnych zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z projektem, w sprawach już zakończonych, wspólnicy będą mogli złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Komisja zgodziła się na poprawkę Stanisława Steca z Lewicy, wydłużającą czas na złożenie wniosku z miesiąca do trzech miesięcy, od chwili wejścia w życie ustawy. Źródło: PAP Artykuł z dnia: 2010-07-22, ostatnia aktualizacja: 2010-07-22 15:35
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=771


Temat: zarząd wspólnym majątkiem
możesz wnieść do sądu w terminie najlepiej jak najszybszym wniosek o wznowienie postępowania zakończonym już prawomocnym wyrokiem art. 399 - 416 KPC na drugi raz pilnuj swoich interesów pozdrawiam
Źródło: ogniowy.nethit.pl/viewtopic.php?t=138