wniosek o zmiane wpisu

Czy życzliwość popłaca?

Temat: ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Witam powiedzcie mi prosze... prowadze firme transportową (PKPiR metoda uproszczona), mamy teraz rozszerzyć działalność o serwis urządzeń chłodniczych do ciężarówek. Co mam po kolei zrobić? złożyć wniosek o zmiane wpisu do działalności gospodarczej, a później? co z kasą i rozliczaniem?:(??
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=21516Temat: Wirtualne biura w Częstochowie www.wirtualne-biura.eu
...społecznego (ZUS). Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Formularz) stanowi równocześnie: - wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, - wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, - zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej. Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłaty. KONTO FIRMOWE, PIECZĄTKA Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz...
Źródło: clubman.pl/forum/viewtopic.php?t=369


Temat: Prawne aspekty bimbrowania.
...określone w prze pisach o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych, b) przedsiębiorca posiada dokumenty wydane przez właściwe organy ochrony środowiska potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów doty czących ochrony środowiska, c) wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępo wanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możli wością zawarcia układu. 3. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera firmę przed siębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz wskazanie zakresu, w jakim dane zawarte w rejestrze powinny ulec zmianie, przy czym, jeżeli zmiana dotyczy określenia rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem lub określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, wniosek ten powinien zawierać również oświad­czenie, o...
Źródło: alkohole-domowe.com/forum/viewtopic.php?t=48